ആത്മാവിലൊന്നായി വിശ്രമിച്ചീടണം


രാഗാദിരോഗങ്ങളൊക്കെയകറ്റുന്ന
വിശ്വൈകരക്ഷകന്‍ സ്കന്ദന്‍ സദാശ്രയന്‍
താരകശൂരാദിദൈത്യസംഹാരകന്‍
സ്വാമിക്കും നാഥനാം ദേവസേനാധിപന്‍
ഇന്ദ്രാദിദേവകള്‍ക്കീശന്‍ മഹാബലന്‍
സച്ചിന്മയന്‍ നാദരൂപന്‍ ശിവാത്മകന്‍
വേദാദിശാസ്ത്രങ്ങളുള്ളില്‍ തെളിയിക്കു-
മാശ്രിതവത്സലനാകും മുനീശ്വരന്‍

കണ്ണാടിയില്‍കണ്ടബിംബംകണക്കെയീ
ലോകംചമയ്ക്കുന്നമായാമഹേശ്വരന്‍
ഈലോകജാലംവെളിവാക്കുമാദിത്യ-
ചന്ദ്രാദികള്‍ക്കും വെളിച്ചം കൊടുപ്പവന്‍
മിഥ്യയാം കാനല്‍ജലംകണക്കീജഗ-
ജ്ജാലവുംമിഥ്യയെന്നോതുന്നദേശികന്‍
മാമുനിവൃന്ദങ്ങളെല്ലാം സ്തുതിച്ചിടും
വേദാന്തസാരമാം ജ്ഞാനസുധാമയന്‍
ഈരേഴിലും ധ്വനിച്ചീടുന്ന നാദവും
നാദാന്തവും സര്‍വ്വസാക്ഷിയാം
ഷണ്മുഖന്‍
സത്യവും ജ്ഞാനവുമാനന്ദവുമാകു-
മദ്വൈതബോധസ്വരൂപന്‍ നിരാമയന്‍
നീ തന്നെ സത്യവും നീ തന്നെ സര്‍വ്വവും
നീ തന്നെയെന്നിലെയാത്മപ്രകാശവും
നീ തന്നെ ശക്തിയാലീലോകജാലങ്ങള്‍
കാട്ടുന്ന മായാവിയാകും മഹേന്ദ്രനും
കാണ്മതെല്ലാമതു നീതന്നെയെന്നു ഞാന്‍
ബോധിപ്പതിനായെന്നുള്ളം തെളിക്കണം
സദ്ഗുരുവായ്‌ വന്നു ജ്ഞാനാമൃതം തന്നു
നീ തന്നെ ഞാനെന്ന ബോധമരുളണം

ഈ ജഗജ്ജാലമായ് തോന്നിയതൊക്കെയും
നീ തന്നെയെന്നു ഞാന്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ചീടണം
സംസാരകൂപാന്ധകാരത്തില്‍ നിന്നെന്നെ
മുക്തിപദത്തിലേക്കുദ്ധരിച്ചീടണം

പ്രാരബ്ധവേഗമൊടുങ്ങും വരേക്കുമീ
നാടകമാകും ജഗത്തില്‍ നടിക്കണം
നിത്യവുമാനന്ദപീയൂഷവും കുടി-
ച്ചാത്മാവിലൊന്നായി വിശ്രമിച്ചീടണം

Comments